کاوشکده مدیریت دانش

»  محصولات و خدمات

» همکاران تجاری

 

اطلاعات تماس

فردوس باقری

مدیر کاوشکده مدیریت دانش

Email: bagheri@knoma.ir

تلفن: 88813377- 021

نمابر: 88813237- 021

       کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی

 

کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی به منظور مدل سازی و تدوین استانداردهای توسعه آمادگی الکترونیکی در محیط سازمانها و در راستای استقرار سیستم مدیریت دانش در این سازمان ها فعالیت دارد. این کاوشکده در زمینه تولید شاخص های اساسی و اوزان مقایسه ای برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی (E – R) و همچنین تهیه چک لیست های ارزیابی و توسعه آمادگی الکترونیکی در محیط سازمان ها به منظور رتبه بندی آمادگی الکترونیکی فعالیت دارد. "کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی در صدد آن است که از طریق انجام مطالعات و تحقیقات، ضمن بررسي مدل هاي مطرح در زمينه ارزیابی آمادگي الكترونيكي، با الگو برداري از آنها و انجام مطالعات ميداني، شاخص هاي موثر براي توسعه آمادگي الكترونيكي سازمان ها در ايران را ارائه نماید.

هدف کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی بررسي ميزان آمادگي الکترونيکي در محیط سازمان ها به منظور استقرار سیستم مدیریت دانش مي باشد.

 

فرايند توسعه آمادگي الکترونيکی