کاوشکده مدیریت دانش

»  محصولات و خدمات

» همکاران تجاری

 

اطلاعات تماس

فردوس باقری

مدیر کاوشکده مدیریت دانش

Email: bagheri@knoma.ir

تلفن: 88813377- 021

نمابر: 88813237- 021

      کاوشکده مدیریت دانش

کاوشکده مدیریت دانش با هدف خلق ارزش از طریق تولید دانش فعالیت دارد. این کاوشکده که از زیر مجموعه های موسسه عالی مدیریت دانش می باشد و در 5 حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی فعالیت دارد که این حوزه ها عبارتند از:

 

Knowledge Workers

 دانشگران

Knowledge Work

کار دانش مدار

Knowledge Organizations

سازمانهای دانشی

Knowledge Sectors

 بخشهای دانش

Knowledge Valuation

ارزش گذاری دانش

 

موضوعاتی مانند:

مراکز دانش   Knowledge Center

جامعه دانش محور  Knowledge society

ساختن جوامع دانش محور  Knowledge Building Society

به صورت تئوریک و عملی در این کاوشکده مورد توجه پژوهشگران آن قرار دارند.