مرکز دانش موسسه عالی مدیریت دانش هم اکنون در حال شکل گیری می باشد. وظیفه این مرکز به اشتراک گذاری مقالاتی است که قبلاً تولید شده است. این بخش در زمینه مدیریت دانش در صنعت بانکداری و صنعت بیمه  مقالاتی را دارد که از یک سو مطالب مورد نیاز برای انجام مطالعات و تحقیقات در داخل و خارج از موسسه را تامین می نماید و از سوی دیگر به نیازهای اساتید، محققان و پژوهشگران صنعت بانکداری و صنعت بیمه پاسخ می دهد.

 

نمایش تاریخ نویسنده عنوان
       
IFN FORUM-IRAN 2014
IFN FORUM-IRAN 2014
   
آموزش:
آموزشکده بانکداری
  آموزشکده بیمه
  آموزشکده مدیریت
آموزشکده فناوری اطلاعات
   
   
پژوهش:
کاوشکده مدیریت دانش
کاوشکده سنجش دارایی های دانش
 کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی
   
 
مشاوره:
 استقرار سیستم مدیریت دانش
ایجاد و توسعه مرکز دانش
ارزیابی ادعای دانش
 
   
انتشارات:
کتاب
  مقاله
   پایان نامه