استقرار سیستم مدیریت دانش

 

موسسه عالی مدیریت دانش با کمک اساتید، پژوهشگران و کارشناسان متخصص خود نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای به سازمان های علاقه مند اقدام نموده است. خدمات مشاوره موسسه در زمینه های متعددی از جمله: اندازه گیری و سنجش میزان دارایی های دانشی، تطبیق دارایی های دانشی و سرمایه های انسانی، ایجاد ارزش افزوده و تجاری سازی دارایی های دانشی، تحلیل بازده سرمایه گذاری در تولید دارایی های دانشی، ارائه خدمات مشاوره به منظور استقرار و ارتقاء نظام ارزیابی و اندازه گیری دارایی های دانشی، تدوین و پیاده سازی استانداردهای مرتبط با اندازه گیری و سنجش میزان دارایی های دانشی، ارزشیابی ارزش اقتصادی فناوری ها، فرایندها و منابع دانشی در محیط سازمان ها را شامل می شود.

موسسه عالی مدیریت دانش همچنین در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش، ایجاد و توسعه مرکز دانش (Knowledge Center) و ارزیابی ادعای دانش در محیط بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی- اعتباری علاقه مند به توسعه سرمایه های دانش خدمات مشاوره خود را عرضه می نماید.

مشاوران موسسه عالی مدیریت دانش در راستاي ماموريت خود مبني بر ارائه مشاوره حرفه‌اي به سازمان‌ها و مؤسسات مختلف جهت استقرار سیستم مدیریت دانش، به آنها كمك مي‌كند تا بر اساس نيازهاي در حال تغيير، بتوانند از مدیریت دانش در سازمان خود به عنوان يك مزيت رقابتي پايدار استفاده نمایند. بدين منظور، با بررسي شكاف بين وضعيت فعلي سازمان با اهداف آتي، اين موسسه قادر است برنامه عملياتي، اولويت‌ها و هزينه‌ها را به منظور استقرار و بکارگیری سیستم مدیریت دانش در محیط سازمان ها ارائه نمايد.
مشاوران موسسه به منظور ايجاد بستري مناسب براي استقرار سیستم مدیریت دانش در محیط سازمان ها، انسجام بين سيستم‌هاي انتقال دانش، بهره‌برداري مناسب‌تر از تولید دانش در محیط سازمان جهت كسب مزيت رقابتي، تسهيل تصميم‌گيري مناسب براي به اشتراک گذاری دانش و معماري جريان تولید دانش در محیط سازمان، بخش عمده‌اي از نيروي خود را در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در محیط سازمان ها صرف نموده اند.

IFN FORUM-IRAN 2014
IFN FORUM-IRAN 2014
   
آموزش:
آموزشکده بانکداری
  آموزشکده بیمه
  آموزشکده مدیریت
آموزشکده فناوری اطلاعات
   
   
پژوهش:
کاوشکده مدیریت دانش
کاوشکده سنجش دارایی های دانش
 کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی
   
 
مشاوره:
 استقرار سیستم مدیریت دانش
ایجاد و توسعه مرکز دانش
ارزیابی ادعای دانش
 
   
انتشارات:
کتاب
  مقاله
   پایان نامه