لیست دوره های آموزشی سال 1389

برای مشاهده لیست دوره های آموزشی سال 1389 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

لیست دوره های آموزشی سال 1390

لیست دوره های آموزشی سال 1390

لیست دوره های آموزشی سال 1391

لیست دوره های آموزشی سال 1391

لیست دوره های آموزشی سال 1392

برای مشاهده لیست دوره های آموزشی سال 1392 بر روی لینک زیر کلیک نمایید

IFN FORUM-IRAN 2014
IFN FORUM-IRAN 2014
   
آموزش:
آموزشکده بانکداری
  آموزشکده بیمه
  آموزشکده مدیریت
آموزشکده فناوری اطلاعات
   
   
پژوهش:
کاوشکده مدیریت دانش
کاوشکده سنجش دارایی های دانش
 کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی
   
 
مشاوره:
 استقرار سیستم مدیریت دانش
ایجاد و توسعه مرکز دانش
ارزیابی ادعای دانش
 
   
انتشارات:
کتاب
  مقاله
   پایان نامه