فعالیت ها

 

در حال حاضر فعالیت های اصلی موسسه عالی مدیریت دانش در صنعت بانکداری و صنعت بیمه معطوف به موارد زیر می باشد:

 

1-  تولید دانش از طریق پژوهش.

موسسه عالی مدیریت دانش به منظور دانش آفرینی در صنعت بانکداری و صنعت بیمه، مطالعات و تحقیقاتی را در زمینه تولید دانش انجام داده است. یکی از هدف های اصلی پژوهش در این موسسه، مطالعه عواملی است که تولید دانش در محیط سازمان ها را تحت تاثیر قرار می دهد و در این پژوهش ها مسائل خاص مرتبط با تولید دانش، انتقال دانش، استقرار دانش و به اشتراک گذاری دانش مورد بررسی قرار می گیرد.

موسسه عالی مدیریت دانش، فعالیت های پژوهشی خود را در سه گروه پژوهشی و در قالب سه کاوشکده متمرکز نموده است که عبارتند از:

·  گروه پژوهشی و کاوشکده مدیریت دانش

·  گروه پژوهشی و کاوشکده سنجش دارایی های دانشی

·  گروه پژوهشی و کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی

 

2-  انتقال دانش از طریق آموزش.

انتقال دانش یکی از وظایف اصلی موسسه عالی مدیریت دانش است. هر یک از برنامه های آموزشی موسسه که اجرا می شود به انتقال دانش از طریق آموزش در صنعت بانکداری و صنعت بیمه تکیه دارد. هدف از انتقال دانش در این موسسه توسعه و بهبود سرمایه های انسانی در صنعت بانکداری و صنعت بیمه است.

موسسه عالی مدیریت دانش تا کنون دوره های آموزشی مختلفی را برای مدیران، کارشناسان و کارکنان بانک ها و بیمه ها برگزار نموده است.

این دوره‌ ها در راستای نیازهای آموزشی بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی- اعتباری طراحی و برگزار می گردد. اساتید مجرب در موسسه عالی مدیریت دانش، وظیفه تولید دانش، انتقال دانش و به اشتراک گذاری دانش در صنعت بانکداری و صنعت بیمه را بر عهده دارند.

موسسه عالی مدیریت دانش در حال حاضر دوره های آموزشی خود را در 12 عنوان و 5 سطح در صنعت بانکداری و صنعت بیمه برگزار می کند که این سطوح عبارتند از:

·  سطح 1 (آموزش های مستمر حرفه ای کوتاه مدت )

·  سطح 2 (گواهینامه مهارت های اجرایی )

·  سطح 3 (دیپلم مهارت های اجرایی )

·  سطح 4 (کارشناسی مهارت های اجرایی )

·  سطح 5 (کارشناسی ارشد مهارت های اجرایی )

 

 3- استقرار دانش از طریق مشاوره.

موسسه عالی مدیریت دانش با کمک اساتید، پژوهشگران و کارشناسان متخصص خود نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای سازمان های علاقه مند اقدام نموده است. خدمات مشاوره موسسه در زمینه های متعددی از جمله: اندازه گیری و سنجش میزان دارایی های دانشی، تطبیق دارایی های دانشی و سرمایه های انسانی، ایجاد ارزش افزوده و تجاری سازی دارایی های دانشی، تحلیل بازده سرمایه گذاری در تولید دارایی های دانشی، ارائه خدمات مشاوره به منظور استقرار و ارتقاء نظام ارزیابی و اندازه گیری دارایی های دانشی، تدوین و پیاده سازی استانداردهای مرتبط با اندازه گیری و سنجش میزان دارایی های دانشی، ارزشیابی ارزش اقتصادی فناوری ها، فرایندها و منابع دانشی در محیط سازمان ها را شامل می شود.

موسسه عالی مدیریت دانش همچنین در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش، ایجاد و توسعه مرکز دانش (Knowledge Center) و ارزیابی ادعای دانش در محیط بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی- اعتباری علاقه مند به توسعه سرمایه های دانش خدمات خود را عرضه می نماید.

 

4-  به اشتراک گذاری دانش از طریق انتشار آثار و ادبیات مکتوب، چند رسانه ای و الکترونیکی.

تولید آثار و ادبیات مکتوب، چند رسانه ای و الکترونیکی بخشی از تلاش های عمده موسسه عالی مدیریت دانش در جهت به اشتراک گذاری دانش در محیط بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی- اعتباری محسوب می شود. کتاب های دانش افزایی، مقالات آموزشی، طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت این موسسه در زمینه مدیریت دانش به زبان فارسی و انگلیسی منشر می گردد.

IFN FORUM-IRAN 2014
IFN FORUM-IRAN 2014
   
آموزش:
آموزشکده بانکداری
  آموزشکده بیمه
  آموزشکده مدیریت
آموزشکده فناوری اطلاعات
   
   
پژوهش:
کاوشکده مدیریت دانش
کاوشکده سنجش دارایی های دانش
 کاوشکده ارزیابی آمادگی الکترونیکی
   
 
مشاوره:
 استقرار سیستم مدیریت دانش
ایجاد و توسعه مرکز دانش
ارزیابی ادعای دانش
 
   
انتشارات:
کتاب
  مقاله
   پایان نامه